បញ្ចូលលេខ​ទូរស័ព្ទ metfone ដើម្បីចូលរួម​ទទួលរង្វាន់

ផ្ញើសារ​ដោយ​សរសេរអក្សរ “ ON” ផ្ញើទៅកាន់លេខ 6299 ដើម្បីចុះឈ្មោះចូល​សេវាកម្ម​ឥឡូវនេះ

សេវាកម្មអុីនធើណិតរបស់ Metfone