ចុះឈ្មោះជា​កញ្ចប់​

បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ​របស់អ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះ​ជា​កញ្ចប់។

ជ្រើសរើសលេខ

ជ្រើសរើសលេខ​ចំនួន​៥ណាមួយ​ក៏បានដើ​ម្បីសន្សំពិន្ទុ

ទទួលរង្វាន់

ទទួលបានរង្វាន់​ភ្លាមៗរហូតដល់ ១០០០ ដុល្លារប្រសិនបើអ្នកមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបំផុត

ព័ត៌មានលម្អិត

បញ្ចូលលេខ​ទូរស័ព្ទ metfone ដើម្បីចូលរួម​ទទួលរង្វាន់

លេខកូដ (5 ខ្ទង់) ត្រូវបានផ្ញើទៅលេខ [] សូមបញ្ចូលនៅទីនេះហើយចុចប៊ូតុង "OK" ដើម្បីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ

OK
ចុះឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ

ផ្ញើសារ​ដោយ​សរសេរអក្សរ “ ON” ផ្ញើទៅកាន់លេខ 6299 ដើម្បីចុះឈ្មោះចូល​សេវាកម្ម​ឥឡូវនេះ

សេវាកម្មអុីនធើណិតរបស់ Metfone